معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
یوکا
نام علمی : Yucca filamentosa
درختچه همیشه سبز و مقاوم حداکثر ارتفاع 2متر وگستردگی 5/1متر می باشد.برگ شمشیری ونوک تیز،گل:سفیدوزنگوله ای که در تابستان و پاییز نمایان میشود.مکان:آفتابی، حداقل دمای مورد تحمل:5-، ازدیاد:کاشت بذردرتابستان و قلمه ریشه درزمستان.