معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
یاس زرد
نام علمی : Forsythia intermedia
درختچه ای خزان پذیر، با شاخه های راست و مغز خالی با حداکثر ارتفاع 2-3 متر، برگهای آن سبز تیره و گل زرد آن در ابتدای فصل بهار قبل از ظهور برگها ظاهر می شود و مکان مناسب آن آفتابی است.