معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ورنیا پیچ
گیاهی است دائمی ،پیچ که در زمستان تمامی برگهای آن قرمز میشود وبصورت تک گیاه زینتی کاشته میشود. این گیاه خزان ندارد.