معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ورنیا پیوندی
گیاهی است دائمی ،پا کوتاه که در زمستان تمامی برگهای آن قرمز میشود وبصورت تک گیاه زینتی کاشته میشود.