معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ویرجینیا
گیاهی است دائمی کاملا سایه دوست ودر آفتاب مستقیم می سوزد ،برگهای پهن آن سبز پر رنگ می باشد. رشد این گیاه بیشتر بصورت گستردگی و پخش شدن است تا رشد طولی.