معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
تانتوس تیریپ
این گیاه از خانواده کاکتوس بوده و برگ آن سبز رنگ ولی لبه های آن قرمز رنگ می باشد. بسیار کند رشد و نیاز آبی آن کم و به نور فراوان احتیاج دارد. خاک مناسب آن ماسه بهمراه درصدکمی خاک برگ می باشد.