معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
سینگونیوم
نام علمی : Syngonium vellozianum
گیاهی است با برگ های سبز روشن شبیه به سرنیزه، خواهان آپارتمان های گرم با نور ملایم به علت وجود ریشه های هوایی در ساقه های آن احتیاج به قیم خزه دار دارد تا آب و مواد غذایی را از طریق آن جذب کند، نسبت به سایه مقاوم است.