معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
رویان
گیاهی است آپارتمانی به رنگ قرمز و سبز ،به نور زیاد احتیاجدارد ولی نور مستقیم آنرا می سوزاند. به هر میزان نور بیشتری ببیند رنگ قرمز آن غالب خواهد شد .رشد این گیاه بصورت کپه ای است.