- احداث و نگهداری فضای سبز پارک سوار بیهقی.

- نگهداری و گسترش فضای سبز شهرک مسکونی لویزان.

- احداث و نگهداری فضای سبز صنایع دفاع.

- احداث و نگهداری فضای سبز شرکت سایپادیزل.

- طراحی و اجرای فضای سبز داخلی برج دادمان وزارت راه و ترابری.

- طراحی و احداث فضای سبز شرکت کارتن توحید.

- احداث و نگهداری فضای سبز داخلی و بیرونی شرکت اسکان ایران.

- طراحی و احداث فضای سبز شرکت شمس امید(سیمین دشت).

- احداث فضای سبز شرکت آلتون رای شهرک صفادشت

- نگهداری فضای سبز پژوهشکده حمل ونقل هوا و فضا

-نگهداری فضای سبز شرکت آرایشی بهداشتی شکوفا منش

- نگهداری فضای سبز پژوهشگاه فضایی ایران

- نگهداری فضای سبز شرکت مپنا

- نگهداری فضای سبز شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی بانک ملت

- نگهداری فضای سبز شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف)

- پروژه نگهداری و احداث دانشگاه علوم پزشکی تهران

- پروژه نگهداری و احداث سازمان انرژی اتمی ایران