معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
پاپیتال هدرا
نام علمی : Hedera helix
این گیاه در سرمای زیر صفر خشک می شود و برگهای آن در کمتر از 15 درجه حساس بوده و محلی پر نور مناسب آن بوده .بسیار کم توقع و کم غذا است. به شستشو و غبار پاشی نیاز دارد و از طریق قلمه تکثیر می یابد .