معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
پامپاس کراس خارجی
نام علمی : Cortaderia selloana
گیاه است علفی، دائمی ، همیشه سبز است که حداکثر بلندی آن 5/2متر و گستردگی5/1 متر می رسد . دارای برگهای باریک با لبه های خیلی برنده به طول 5/1متر می باشد. گل خوشه ای نقره ای رنگ و پر مانند افراشته به طول 60 سانتیمتر که در آخر تابستان ظاهر می شود. حداقل دمای مورد تحمل :5- , مکان رشد : آفتابی یا سایه آفتاب،- ازدیاد:کاشت بذر در بهار یا پاییز و یا تقسیم بوته در بهار .