معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
نوئل سبز
نام علمی : Picea abies
درختچه ای است هرمی با ارتفاع نیم متر با برگهای سبزروشن که با افزایش سن گیاه تیره می شود.مکان سایه آفتاب مناسب آن است وتا دمای 10- راتحمل می کند. ازدیاد این گیاه با کاشت بذر می باشد.