معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ناز یخی سبز
نام علمی : Mesembryanthemum crystallinum
گیاهی گوشتی دائمی با ساقه های رونده با برگهای سبز تیره، گلی ریز و به تعداد زیاد به رنگ قرمز. مکان مناسب آن آفتابی است و حداقل دمای مورد تحمل 0 درجه است. از زیر برف رفتن این گیاه باید خودداری نمود.