معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
نسترن
نام علمی : Rosa sp
گیاه بوته ای خزان پذیر به ارتفاع 1 متر است با برگهای سبز روشن. مکان مناسب آن آفتابی است و حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه است. کاشت آن به صورت توده ای و یا کاشت در حاشیه ها است.