معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
مورد پیوندی
نام علمی : Myrtus Sp
درختچه ای است همیشه سبز ،با ارتفاع3-1متر ، گل سفیدرنگ آن از اواسط بهار تا اوایل تابستان ظاهر میگردد.مکان آفتابی مطلوب این گیاه بوده،حداقل دمای مورد تحمل این گیاه 5- درجه سانتیگراد می باشد.روش ازدیادآن پیوند مورد برروی پایه برگ نومی باشد.