معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
میخک هندی
نام علمی : Daphne odora
گیاهی است درختی همیشه سبز به ارتفاع حداکثر 2 متر و پوسته خاكستری. برگ های پایا و متقابل این درخت تخم مرغی نوكدار و با بافتی چرمی اند. گل ها به صورت دسته های دیهیم مانند انتهایی آرایش یافته اند. گل ها دارای كاسه ای جام مانند بوده و به رنگ زردفام- قرمز، كشیده ، جام قرمز رنگ و تعدادی پرچم كه از جام گل بیرون آمده اند.