معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
لگستروم ابلق فر
نام علمی : Ligustrum sp
درختچه همیشه سبز،حداکثرارتفاع 3متر،برگهای سبزوابلق ساده وفرخورده، مکان:آفتابی،حداقل دمای مورد تحمل:5-،ازدیاد: قلمه،کاربرد :کشت تک وتوده ای.