معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
لگستروم ابلق
نام علمی : Ligustrum sp
درختچه همیشه سبز،حداکثرارتفاع 3متر،برگهای سبزوابلق ساده، مکان:آفتابی،حداقل دمای مورد تحمل:5-،ازدیاد:قلمه،کاربرد :کشت تک وتوده ای.