معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
لیروپ ابلق
نام علمی : Lirope muscari
گیاهی دائمی با ارتفاع 45 سانتیمتر با برگهای سبز-زرد(ابلق) ،مکان سایه آفتاب وتا دمای صفر درجه را تجمل می کند.گلهای آن که بنفش رنگ هستند در پاییز ظاهر می شوند. ازدیاد از طریق تقسیم بوته و در باغهای صخره ای کاشته می شود.