معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
کنف نیوزلندی قرمز
نام علمی : Phormium margaret
گیاهی کند رشد و همیشه سبز با ارتفاع 5/1-1 متر،برگهای شمشیری و نوک تیز قرمز ارغوانی رنگ.مکان:آفتاب،حداقل دمای مورد تحمل: صفردرجه سانتیگراد،ازدیاد:بذر،کاربرد:کاشت در باغ زاپنی وباغ های صخره ای.