معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
کاکتوس پیوندی قرمز
گیاهی است خاردار، استوانه ای، با پیوند قرمز رنگ در انتهای آن و نیاز آبی کم و نیاز نوری فراوان. خاک مناسب آن ماسه به همراه درصد کمی خاک برگ می باشد.