معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ژنوی
گیاهی است دائمی،کمیاب،بانیاز آبی زیاد،در طرحهای صخره ای کاربرد زیاد دارد و در شمال ایران بیشتر یافت می شود.