معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ژاپنیکا
نام علمی : Buxus sempervirens
درختچه همیشه سبز با ارتفاع 5/1متر بابرگهای بیضی شکل کشیده وریز به رنگ زردوسبز،مکان:آفتابی،هرس پذیر،حداقل دمای موردتحمل :10-درجه سانتیگراد،ازدیاد:قلمه گیری،تک بوته یا توده ای کاشته میشود.