معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
هوستا
نام علمی : Hosta fortunei
گیاهی دائمی با ارتفاع 1متر ،برگها سبز کم رنگ ولبه های آن کرم است.گل آن که بنفش است در اوایل تابستان بصورت شیپوری شکلی ظاهر می شود. مکان نیمه سایه را می پسنددو دمای 5- درجه راتحمل می کند.