معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
گلی کوما ابلق
نام علمی : Glechoma hederacea varigata
گیاهی دائمی ،خزنده و پوششی است به ارتفاع 15 سانتیمتر با برگهای متقابل به رنگ سبز و زرد (ابلق) ،مکان مناسب آن سایه آفتاب می باشد ودر آفتاب مستقیم می سوزد.ازدیاد از طریق تکثیر بوته و در باغهای صخرهای کاربرد دارد.