معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
فستوکا
نام علمی : Festuca glauca
گیاهی علفی وخاکستری رنگ مایل به آبی و بصورت انبوه کاشته می شود و جهت مرزبندی گیاهان با یکدیگر خاص است.ارتفاع آن 25 سانتیمتر ،برگها سوزنی شکل ومکان آفتابی مطلوب آن است.حداقل دمای مورد تحمل آن 10- درجه ،ازدیاد از طریق تقسیم بوته و در طرحهای صخره ای کاربرد دارد.