معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
الودی
نام علمی : Chamaecyparis ellwoodi
گیاهی است از خانواده کاج و همیشه سبز ،ستونی و پا کوتاه و توپر ،برگها سبز مایل به خاکستری و آبی است. هرس پذیر بوده و آفتاب دوست است. حداقل دمای مورد تحمل آن 5- است و با قلمه تکثیر می یابد.