معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
اگزالیس
نام علمی : oxalidaceae
این گیاه همانند شبدر هاست و جزو گیاهان علفی می باشد . برگ های آن شبیه شبدر است و گل های کوچک و زیبای آن روی یک ساقه کوتاه قرار دارد . اگزالیس اغلب به صورت رونده بوده و سطح زمین را می پوشاند . این گیاه جزو گیاهان پیازی می باشد . بهترین رشد را در خاک های قوی و در شرایط نیمه سایه دارد و آبیاری آن متوسط می باشد ( در زمستان هفته ای یکبار و در تابستان هفته ای دوبار کافی است ) .