معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
افرا سرخ برگ چناری
نام علمی : Acer platanoides var
درختی خزان پذیر با سایه اندازی مناسب با برگهای پنجه ای و به رنگ قرمز، نیازمند به مکان آفتابی با تحمل دمای 10- ، ازدیاد با کاشت بذر می باشد. به عنوان تک درخت زینتی و یا به صورت چندتایی کاشته می شود.