معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
دیفن باخیا
نام علمی : Diffenbachia amoena
زادگاه این گیاه برزیل است دارای ساقه نرم و آبکی است و به آبیاری زیاد حساس است.نورغیرمستقیم بهترین نور آن است.ودر صورت تاریکی گیاه علفی می شود.دمای مناسب اینگیاه 18-13 درجه سانتیگراد می باشد.