معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
دراسینا
نام علمی : Dracaena marginata
گیاهی است مقاوم با برگهای سبزوزرد رنگ،قرمز تا قهوه ای،درصورتیکه خطوط زرد آن بیشتر باشد به نور بیشتری احتیاج دارد.هوای گرم و خشک باعث کمرنگی و ریزش برگها می شود.این گیاه نقش بسزایی در پاک سازی هوا با حذف فرمالدئید دارد.