معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
داوودی
نام علمی : Chrysanthemum indicum
گیاهی چند ساله با ارتفاع 40 سانتی متر تا 1 متر . شامل دو رقم پا کوتاه و پا بلند است. گل های آن تنوع رنگی بسیار زیاد و مکان آفتابی مورد نیاز آن است. زمان کاشت آن در پاییز می باشد. بعد از اتمام گل دهی باید سرزنی شود.