معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
چمن یال اسبی (بیشمار)
نام علمی : Ophiopigon jaburan
گیاهی است دائمی و همیشه سبز برگها علفی به رنگ سبز تیره و به طول 30 سانتیمترخوشه های ژنگوله ای شکل و سفید رنگ که در تابستان پدیدار می شوند آبی رنگ و کروی شکل حداقل دمای مورد تحمل :5-مکان رشد :آفتابی- کاشت بذر – تقسیم گیاهروش ازدیاد این گیاه است. کاشت به عنوان گیاه پوششی و یا کاشت در باغ صخره ای .