معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
بشقابی
نام علمی : خورشیدی
گیاهی است دائمی و همیشه سبز با برگهای آبدار که برگهای آن در وسط سبز رنگ و در لبه ها قرمز رنگ می باشد. در زمستان از نشستن برف از روی این گیاه باید جلو گیری کرد .