معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
بنجامین بلک
نام علمی : Ficus benjamina variegata
گیاهی است از خانواده انجیر با برگهای سبز. در کل گیاهی است حساس در برابر عوامل محیطی. برای رفع این موضوع معمولا آن را روی گیاه فیکوس بنجامین پیوند می زنند تا مقاوم تر شود. جابجایی این گیاه باعث ریزش برگهای آن می شود. بنجامین بلک از بنجامین ابلق مقاوم تر است.