معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
برگ انجیری
نام علمی : Monstera deliciaos
گیاهی است با برگهای پهن و بریدگی های عمیق. محیط نیمه سایه دلخواه این گیاه بوده و باید از اشعه مستقیم آفتاب به دور باشد. غبار پاشی لازمه این گیاه است و تکثیر آن از طریق قلمه در بهار می باشد .