معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
بنفشه
نام علمی : Viola sp
گلی فصلی است با تنوع رنگی فراوان که در ایران از اواسط پائیز کشت میشود و تا پایان خرداد ماه سال بعد ماندگاری دارد. مکان سایه آفتاب مطلوب این گل بوده و زیر برف نیز تا دمای 15- دوام می آورد. روش ازدیاد این گل از طریق بذر می باشد.