معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
بابا آدم
نام علمی : Alocasia amazonica
گیاهی است با برگهای درشت و سبز رنگ . گل های آن شکل غلاف مانند داشته و شیره ی داخلی این گیاه برای پوست انسان ایجاد خارش می کند. محیط نیمه روشن با دمای بالا مطلوب آن بوده و نیاز آبی آن متوسط می باشد.