معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
آجوکا سبز
نام علمی : Ajuga reptans
گیاه دائمی و همیشه سبز و خزنده. برگهای آن سبز تیره و گل آبی رنگ آن در بهار و تابستان ظاهر می شود. مکان نیمه سایه مناسب آن بوده و تا دمای 15- درجه را تحمل می کند. جزو گیاهان پوششی است. و از طریق تقسیم گیاه در بهار تکثیر می یابد.