معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
آگروس
گیاهی است دائمی و کاملا سایه دوست برگهای آن سبز با کناره های ابلق ،در باغهای صخره ای کاربرد زیاد دارد و کاشت این گیاه در پشت چمن یال اسبی جلوه و کنتراست زیبایی بروز می دهد. از طریق جدا کردن یک بوته به چند بوته قابل تکثیر است.