معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
آگاو
نام علمی : Agave americana
گیاهی کند رشد و غالبا بدون گلدهی نیاز به آفتاب دارد و در سایه برگهای آن پیچ و تاب می خورد ،دمای 7 تا 5 درجه را تحمل می کند ،در باغهای صخره ای کاربرد دارد و از طریق جدا کردن پا جوش و کاشت بذر تکثیر می یابد.